decoració

Esta librería ELECTRIC hecha a medida de grandes dimensiones (450x240cm) proporciona un fondo a una sala de estar de casa de pueblo. Juli y Blanca querían un mueble de acuerdo con el carácter de la casa que posibilitara almacenar una gran cantidad de libros. El resultado es sin duda espectacular.

Aquesta llibreria ELÉCTRIC feta a mida de grans dimensions (450x240cm) proporciona un fons a una sala d'estar de casa de poble. Juli i Blanca volien un moble d'acord amb el caràcter de la casa que possibilites emmagatzemar una gran quantitat de llibres. El resultat és sense dubte espectacular.

Dins de la linea d'investigació formal que duu a terme Imotiu, hem modificat una llibreria CUBS per incloure portes que agrupen cèl·lules en vertical. El resultat és formalment molt potent, ja que transforma el llenguatge de les llibreries CUBS sense perdre l'essència que les caracteritza.

Moble CUBS amb portes

CUBS furniture for Andrew and Elisa designed by themselves, which includes doors and wheels. Finish in white lacquer and beech doors.These doors have no handles or knobs, relying on a push-to-open mechanism. This enhaces minimalist appearance of the piece so that attetion is focused on geometry.

moble ELÉCTRIC rebedor

Aquest moble per a rebedor, està configurat a partir d'una prestatgeria ELECTRIC. La seua marcada geometria contrasta amb els elements decoratius més clàssics de la casa. Els mobles ELECTRIC aporten personalitat en espais de pas, on les vistes són predominantment esbiaxades.

 

Moble aparador en una botiga

Hem realitzat una nova tipologia de moble per a una botiga a València. Els estants verticals no són continus, estan diposats a trencajunt, perpendiculars a la corba frontal del moble. L'efecte és ben espectacular, ja que la llum es reflexa de manera diferent en cadascun dels espais interiors del moble.

Com podreu comprovar, la combinació amb altres mobles clàssics proporciona un contrapunt bén interessant!

Mueble CUBS con puertas

Un mueble CUBS realizado para Andreu y Elisa, diseñado por ellos mismos, que incorpora puertas y ruedas. Las puertas no llevan pomo, se abren empujandolas ligeramente hacia adentro para accionar un mecanismo.

Moble CUBS amb portes

Un moble CUBS realitzat per a Andreu i Elisa, dissenyat per ells mateixa, que incorpora portes i rodes. Les portes no duen pom, s'obrin espentant lleugerament la porta cap endins per accionar un mecanisme.