prestatgeria

llibreria ELÈCTRIC imotiu per a sala d'estar

Juli i Blanca ens envien unes fotos de la seua llibreria plena de llibres! Espere que us agrade la llibreria tant com els ha agradat a ells!

Esta librería ELECTRIC hecha a medida de grandes dimensiones (450x240cm) proporciona un fondo a una sala de estar de casa de pueblo. Juli y Blanca querían un mueble de acuerdo con el carácter de la casa que posibilitara almacenar una gran cantidad de libros. El resultado es sin duda espectacular.

Aquesta llibreria ELÉCTRIC feta a mida de grans dimensions (450x240cm) proporciona un fons a una sala d'estar de casa de poble. Juli i Blanca volien un moble d'acord amb el caràcter de la casa que possibilites emmagatzemar una gran quantitat de llibres. El resultat és sense dubte espectacular.

Mirad que bien que ha quedado el mueble CUBS en casa de Ángeles. El mueble ha adaptado para acomodar un pilar que había en el muro, creando un nuevo espacio en la sala de estar diferenciado y con carácter propio.

Mireu que bé que ha quedat el moble CUBS en casa d'Àngels. El moble s'ha adaptat per acomodar un pilar que hi havia al mur, creant un nou espai a la sala d'estar diferenciat i amb caràcter propi.

Estantería a medida de diseño CUBS

 

La estantería Cubs en blanco combinada con un fondo rojo: el efecto es muy navideño, ¿no creéis?
 
Las medidas de la estantería son 180x200x39 cm y es de tipo pared. La podéis hacer con el asistente, pero nunca será igual a esta ya que se utiliza un algoritmo generativo que hace que las formas sean distintas cada vez!
 

Prestatgeria a mida de disseny CUBS

La prestatgeria cubs en blanc combinada amb un fons roig de paret. L'efecte és ben nadalenc, no creieu?

Les mides de la prestatgeria són 180x200x39 cm i és de tipus paret. La podeu fer amb l'assistent, però mai serà igual a aquesta ja que s'utilitza un algoritme generatiu que fa que les formes siguen distintes cada vegada !

Prestatgeria PEGMA. Foto Sandra Sasera

Les fotos de Sandra Sasera mostren les prestatgeries imotiu des de molts i diversos punts de vista. Les imatges ens mostren la plasticitat d'aquestes prestatgeries generades per algoritmes que inclouen factors d'aleatorietat.