llibreria

llibreria ELÈCTRIC imotiu per a sala d'estar

Juli i Blanca ens envien unes fotos de la seua llibreria plena de llibres! Espere que us agrade la llibreria tant com els ha agradat a ells!

Esta librería ELECTRIC hecha a medida de grandes dimensiones (450x240cm) proporciona un fondo a una sala de estar de casa de pueblo. Juli y Blanca querían un mueble de acuerdo con el carácter de la casa que posibilitara almacenar una gran cantidad de libros. El resultado es sin duda espectacular.

Aquesta llibreria ELÉCTRIC feta a mida de grans dimensions (450x240cm) proporciona un fons a una sala d'estar de casa de poble. Juli i Blanca volien un moble d'acord amb el caràcter de la casa que possibilites emmagatzemar una gran quantitat de llibres. El resultat és sense dubte espectacular.

Dins de la linea d'investigació formal que duu a terme Imotiu, hem modificat una llibreria CUBS per incloure portes que agrupen cèl·lules en vertical. El resultat és formalment molt potent, ja que transforma el llenguatge de les llibreries CUBS sense perdre l'essència que les caracteritza.